My Amsterdam apartment

In my bright apartment, in the attic of one of Amsterdam’s tenements, I live for almost a month and I am delighted! I found it in the first week of my stay in the Netherlands. I was very motivated to find a flat, because I heard that it was quite a difficult topic.

W moim jasnym mieszkanku, na poddaszu jednej z amsterdamskich kamienic, mieszkam już prawie miesiąc i jestem zachwycona! Znalazłam je w pierwszym tygodniu pobytu w Holandii. Do znalezienia mieszkania byłam bardzo zmotywowana, bo słyszałam, że to dosyć ciężki temat. 

Real estate market in Amsterdam.

I will focus on the real estate market in Amsterdam, because I only know about this city.

The most popular way to rent an apartment is to search through a real estate agency, which happened in my case. My employer has a contract with one of the agencies, so immediately after arrival I was assigned to an agent who was in contact with me. The process briefly looked like that: the agent, after collecting my preferences, sent me to view the offers available on popular websites with apartments, from which I chose the ones that I liked the most. Then visits were made to flats that were still free. And here there is a tricky part – 80% of the apartments at the time of making a phone call to the owner / agency is already rented. In Amsterdam, the market is very dynamic and you need to react properly immediately. There is no time for a few days of reflection – you take it or not, that’s why offers older than a week are often no longer valid.

Skupię się na rynku nieruchomości w Amsterdamie, ponieważ tylko o tym mieście mam niejakie pojęcie.  

Najbardziej popularnym sposobem na wynajęcie mieszkania jest szukanie za pomocą agencji nieruchomości, co wydarzyło się w moim przypadku. Mój pracodawca ma umowę z jedną z agencji, więc od razu po przyjeździe został mi przypisany agent, który był ze mną w kontakcie. Proces po krótce wyglądał tak, że agent, po zebraniu moich preferencji, wysłał  mi do wglądu oferty dostępne na popularnych stronach z mieszkaniami, z których ja wybrałam te które mi najbardziej przypadły do gustu. Następnie umawiane były wizyty w mieszkaniach, które były jeszcze wolne. I tutaj następuje problematyczny zwrot akcji – 80% mieszkań w chwili wykonania telefonu do właściciela/agencji jest już wynajęta. W Amsterdamie rynek jest bardzo dynamiczny i trzeba reagować właściwie natychmiast. Nie ma czasu na kilkudniowe namysły – bierzesz albo nie, dlatego oferty starsze niż tydzień są już często nieaktualne.

I liked the flat I rented right away and I kept my fingers crossed that it would be free. I actually managed to arrange a viewing! The visit looked so that the agent presenting the apartment gave the time of viewing and anyone interested could come to this hour. Then two things mattered – the speed of decisions and such factors as: the type of employment contract and income.

Mieszkanie, które wynajęłam, spodobało mi się od razu i mocno trzymałam kciuki, żeby było wolne. I rzeczywiście udało się umówić na oglądanie! Wizytacja wyglądała tak, że agent prezentujący mieszkanie podał godzinę oglądania i na tę godzinę mógł przyjść każdy zainteresowany. Następnie liczyły się dwie rzeczy – szybkość decyzji oraz takie czynniki jak: rodzaj umowy o pracę i przychód. 

Rental formalities and housing prices

To conclude a contract, you must present an employment contract showing your annual income. If the landlord gets two offers at the same time, he will decide on a person who has a more stable contract and a higher payout.

There is one unwritten rule that the rent (without additional fees) should be about one-third of the gross monthly salary, but it is the individual decision of the owner of the apartment. My rent, for example, is one half of my payment (rent for an apartment is the largest living expense in Amsterdam). A resident in the center of Amsterdam, e.g. in the canal ring zone, costs around 1,500 euros for a nice studio apartment (30-40 m2), the further from the center the lower the rent will be. A flat in the price of 1000-1300 euros is considered cheap, a room in a shared flat costs around 700-800 euros.

Żeby zawrzeć umowę należy przedstawić umowę o pracę w której są przedstawione roczne dochody. Jeśli wynajmujący dostanie dwie oferty w tym samym czasie, zdecyduje się na osobę, która ma bardziej stabilną umowę oraz wyższe wypłatę.

Istnieje pewna niepisana zasada, że czynsz (bez dodatkowych opłat) powinien wynosić mniej więcej jedną trzecią miesięcznego wynagrodzenia brutto, ale jest to indywidualna decyzja właściciela mieszkania. Mój czynsz, na przykład, wynosi jedną drugą mojej wypłaty (czynsz za mieszkanie to największy wydatek na życie w Amsterdamie).  Mieszkana w centrum Amsterdamu, np w strefie pierścieni kanałów, kosztują około 1500 euro za ładną kawalerkę (30-40 m2), im dalej od centrum tym niższy będzie czynsz. Za tanie uznaje się mieszkanie w cenie 1000-1300 euro, pokój w mieszkaniu dzielonym kosztuje około 700-800 euro. 

To find something nice, still in a good neighborhood and at a good price, sometimes you have to search for weeks. And usually there is no such time reserved. I said it’s tricky! It’s not enough that offers go down quickly, you need to have a good employment contract and income, and also a time reserved for searching, and you need to live somewhere in the meantime.

That’s why I decided for the third apartment I saw – it was in my price range, in the center (and at Museumplein, where the Rijskmuseum and the sign „I Amsterdam”), not too far from the office – so I take it! The help of the agency is invaluable, at least for people who came from abroad and know nothing about the rules here. The agency has time to make several calls to owners, agents know the language and all the formalities that need to be concluded.

Żeby trafić na coś ładnego, wciąż w fajnej dzielnicy i w dobrej cenie, trzeba czasem szukać tygodniami. A zazwyczaj się takiego zapasu czasowego nie ma. Mówiłam, że jest problematycznie! Nie dość, że oferty schodzą szybko, trzeba mieć dobrą umowę o pracę i dochody, to jeszcze zapas czasowy na szukanie, a gdzieś mieszkać trzeba w tym czasie. 

Dlatego ja zdecydowałam się na trzecie mieszkanie, które obejrzałam – było w moim przedziale cenowym, w centrum ( przy Museumplein, tam gdzie Rijskmuseum i napis „I Amsterdam”), niezbyt daleko od biura – więc biorę!  Pomoc agencji jest nieoceniona, przynajmniej dla osób, które przyjechały z zagranicy i nic nie wiedzą o panujących tu zasadach. Agencja ma czas na wykonywanie kilkunastu telefonów do właścicieli, agenci znają język oraz wszystkie formalności jakie trzeba zawrzeć.

The move in

I moved into the flat on April 1, the next day my things arrived from Poland, which were waiting for me in the moving company warehouse. Fortunately, the men from the company unpacked all my boxes (I always want to move like that)! Otherwise I don’t know if I would be unpacked to this day. Fun fact – classic tenements in the Netherlands have such narrow staircases that all my luggage was pulled in through a window using a special elevator. The gentlemen from the luggage company were real stuntmen! Sometimes I had to close my eyes as I saw their stunts between the elevator and the window on the fourth floor.

Do mieszkania wprowadziłam się 1 kwietnia, kolejnego dnia przyjechały moje rzeczy z Polski, które czekały na mnie w magazynie firmy przeprowadzkowej. Na moje wielkie szczęście panowie z firmy rozpakowali wszystkie moje kartony (ja już zawsze chcę się tak przeprowadzać)! Inaczej nie wiem, czy do dziś byłabym rozpakowana. Fun fact – klasyczne kamienice w Holandii mają tak wąskie klatki schodowe, że wszystkie moje bagaże zostały wciągnięte przez okno, za pomocą specjalnej windy. Panowie z firmy bagażowej to byli prawdziwi kaskaderzy! Czasami musiałam zamknąć oczy, jak widziałam ich akrobacje między windą, a oknem na czwartym piętrze.

After almost a month of stay, I think that I have settled almost completely, there are only a few more things left to arrange, and the purchase of a mirror – the ones I ordered from IKEA arrived all broken.

Every evening I can admire, with a coffee or a glass of wine in hand, the roofs of Amsterdam tenement houses and enjoy the beauty of this city.

Po prawie miesiącu pobytu myślę, że już się prawie całkowicie zadomowiłam, zostało tylko jeszcze kila drobiazgów do ułożenia, oraz zakup lustra – te które zamówiłam z IKEA przyjechało całe pobite.

Co wieczór mogę podziwiać, z kawą lub kieliszkiem wina w ręku, dachy amsterdamskich kamienic i cieszyć się pięknem tego miasta.

S.

Ps. These are two most popular renting sites: https://www.funda.nl; https://www.pararius.nl

Reklama

I moved to Amsterdam for work!

Hi! My name is Stefania and this is my first post on this blog. I just turned my whole life upside down and moved by myself to Amsterdam from Poznań, where I lived for over five years. I got an interesting job offer and practically within three months I went through a recruitment process, planned a move and came to the Netherlands. Four months ago I would never say that  I could live in a completely different country!

Cześć! Mam na imię Stefania i jest to mój pierwszy wpis na tym blogu. Właśnie przewróciłam całe życie do góry nogami i przeprowadziłam się sama z Poznania, gdzie mieszkałam od ponad pięciu lat, do Amsterdamu. Dostałam ciekawą propozycję pracy i praktycznie w ciągu trzech miesięcy przeszłam rozmowę rekrutacyjną, zaplanowałam przeprowadzkę i przyjechałam do Holandii. Cztery miesiące temu nigdy bym nie powiedziała, że za chwilę mogłabym mieszkać w zupełnie innym kraju!

Because I am very excited about my life change, I love taking pictures and I’m interested in culture and art, I decided to start this blog where I would like to share my experiences with friends, family and anyone interested in the subject of life in Amsterdam and the Netherlands

Ponieważ bardzo się cieszę na życiową zmianę, oraz uwielbiam robić zdjęcia, a do tego interesuję się kulturą i sztuką, postanowiłam założyć tego bloga, na którym będę się chciała podzielić swoimi doświadczeniami z przyjaciółmi, rodziną, oraz z każdym, kto będzie zainteresowany tematyką życia w Amsterdamie i Holandii.

How did I get job in Amsterdam?

I got a job offer via an account at linked.in, so if someone is interested in working abroad and already has some professional experience, I highly recommend creating an account there and completing as much as possible, along with the tasks you performed at a given position. I did just that when the thought of changing jobs began to sprout. Then your profile will appear more often in search results and potential employers will be able to find you more easily. Moving to Amsterdam as an EU citizensas  is quite easy because we do not need any work permit, so it’s a great opportunity!

Propozycję pracy dostałam przez konto na linked.in dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany pracą za granicą i ma juz jakieś doświadczenie zawodowe, to bardzo polecam założyć tam konto i uzupełnić najwięcej jak się da, razem z zadaniami jakie wykonywaliście na danym stanowisku. Ja właśnie tak zrobiłam gdy zaczęła mi kiełkować myśl o zmianie pracy. Wtedy wasz profil częściej pojawia się w wynikach wyszukiwania i potencjalni pracodawcy łatwiej będą mogli Was znaleźć. Polacy, jako członkowie Unii Europejskie, mają ułatwione zadanie, ponieważ nie potrzebują żadnego pozwolenia o pracę, także trzeba korzystać!

First days in the city….

I arrived a few days before starting work to get acquainted with the city, at least how local transport works and where I can do grocery shopping (e.g. Albert Heijn is the most popular chain). I am very lucky that my employer provided me with a flat for the first month, so for now I live in the beautiful The Wittenberg Hotel in the very center of Amsterdam, right near to one of the canals. The architecture in Amsterdam is wonderful and the most beautiful atmosphere is created by huge windows.

Przyjechałam kilka dni przed rozpoczęciem pracy, żeby zapoznać się odrobinę z miastem, chociażby z tym jak działa komunikacją miejska oraz gdzie mogę zrobić zakupy spożywcze (np. najbadziej popularną siecią jest Albert Heijn). Mam to wielkie szczęście, że pracodawca zapewnił mi mieszkanie przez pierwszy miesiąc, więc na razie mieszkam w przepięknym hotelu The Wittenberg w samym centrum Amsterdamu, tuż nad jednym z kanałów. Architektura w Amsterdamie jest wspaniała, a najpiękniejszy klimat tworzą ogromne okna.

Being abroad during Coronavirus outbreak 

At the time of editing this post there is an outbreak of coronavirus, I sit in a hotel room and only go out of the need to go to the store. The whole company works from home for the next two weeks and I encourage everyone to also limit going out from the minimum. I prepared a few posts forward that will appear next week, but I thought that despite the situation, maybe it would be nice for someone to break away from bad news and read something more pleasant.

W momencie edytowania tego wpisu panuje epidemia koronawirusa, siedzę w pokoju hotelowym i wychodzę tylko jeśli potrzebuję pójść do sklepu. Cała firma pracuje z domu przez następne dwa tygodnie i zachęcam wszystkich do ograniczenia wychodzenia do minimum. Przygotowałam kilka postów naprzód, które pojawią się w przyszłym tygodniu, ale pomyślałam, że mimo sytuacji, może komuś będzie miło się na chwilę oderwać od złych wiadomości i poczytać coś miłego.

Wielu rzeczy jeszcze nie widziałam, ale po pierwszych dniach Amsterdam zrobił na mnie świetne wrażenie, wszyscy są bardzo mili i pomocni. Bardzo się cieszę, że będę miała mnóstwo czasu, żeby poznać te piękne miasto!

I haven’t seen much yet, but after the first days I got a very good impression, everyone is very nice and helpful. I am very happy that I will have a lot of time to meet and discover this beautiful city every day!

S.